เกี่ยวกับเรา

บริษัท ที-คอนสตรัคชั่น
แอนด์คลีนรูมเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

img
 • T-CON

  คือผู้รับเหมาคลีนรูม ที่ชํานาญด้านการออกแบบ สร้างโครงการตาม ลักษณะเฉพาะทางของอุตสาหกรรม รวมถึง งาน Semiconductor, Microelectronic, Pharmaceutical, Biotechnology, Medical Device, Laboratory Cleanroom

 • T-CON

  มีประสบการณ์ทีชํานาญ โดยตรงจากการก่อสร้างคลีนรูม โดยเฉพาะ เราจัดทํา งานด้าน Cleanroom Engineering ทั้งหมด และงานบริการ เช่น Architectural, Mechanical, Electrical, Process support, Control, Testing And Service

 • T-CON

  มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญในข้อกําหนด ที่ยอมรับกันทั่วไป เช่น Current Good Manufacturing Practices (cGMP) FDA, PIC/s, ISO Standard14644-1 ในขณะเดียวกันเป้าหมายเบื้องต้นของเราคือ งานออกแบบ และสร้างคลีนรูม เราสามารถที่จะเป้นผู้ช่วยในด้าน Cleanroom Engineering แนะนํา บริการ วางแผน และกําหนดรายละเอียด ข้อกําหนดของการก้อสร้าง

 • T-CON

  สามารถที่จะรองรับลูกค้าได้ตลอดจนจบโครงการ เริ่มตั้งแต่ Conceptual Design, Development, ตลอดจนถึงเริ่มงานก่อสร้าง Cleanroom Construction, Start up, Certifi cation

  T-CON

  คือผู้รับเหมาที่สร้างงานที่มีคุณภาพสูงสุด สร้างคุณค่างานและดีที่สุด