บริการ

บริษัท ที-คอนสตรัคชั่น
แอนด์คลีนรูมเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

ได้จดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2550
ทะเบียนเลขที่ 0105550026499
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการงานด้านคลีนรูม ดังนี้

งานออกแบบ และก่อสร้างคลีนรูม

Clean room Design & Built.

งานด้านวิศวกรรมคลีนรูมทั่วไป

Clean room Engineering

งานปรับปรุงคลีนรูมทั่วไป

Clean room Renovation

งานห้องทดลองที่เป็นคลีนรูม

Clean room Laboratory

งานห้องคลีนรูมสัตว์ทดลอง

Clean room Animal Laboratory

งานอุปกรณ์คลีนรูมทั่วไป

Clean room Equipment

งานเฟอร์นิเจอร์ห้องทดลองทั่วไป

Laboratory Furniture